31 июля
"Человек из Ламанчи "
«Ламанчидан келген адам» қойылымына аннотация «Ламанчидан келген адам» мюзиклі Сервантестің «Дон Кихот» ұлы шығармасы желісімен жасалынған. Автор әшкерелейтін адамдық әлсіздіктер біздің уақытымызға да тән. Қызғаншақтық, ессіздік, сыйламаушылық, жоюшы махаббат – бұның бәрі де күнделікті өмірімізде бар. Басты кейіпкер өзінің ымырасыздығымен ортасын әділдік үшін ұлы күреске жандандырады.М. Сервантестің «Дон Кихот» шығармасының негізгі ойы армансыз адам – өлі адам деген тұжырыммен ұштасады.

Аннотация к спектаклю «Человек из Ламанчи» Мюзикл «Человек из Ламанчи» создан по мотивам величайшего творения Сервантеса «Дон Кихот». Человеческие пороки, обличаемые автором, присущи и нашему времени. Ревность, безрассудство, неуважение, разрушающая любовь - все это есть и в нынешнем мире. Герой своей бескомпромиссностью заражает окружающих на великую борьбу за справедливость. Основным же лейтмотивом произведения М. Сервантеса «Дон Кихот» является утверждение, что человек без мечты умирает.

The summary to the performance "The man of La Mancha" Musical "Man of La Mancha" is based on the greatest creations by Cervantes "Don Quixote".Today you can face the human vices which the author convicted in his creation. Jealousy, recklessness, contempt, ultimate love-it's all there in today's world. Uncompromising nature of the hero calls others for the great fight for justice.The main keynote of the work by M. Cervantes "Don Quixote" is the statement that the person without dream dies.